AVG

 

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Dit is de privacyverklaring van CPQ Factory Coöperatie U.A., gevestigd te Bergeijk aan de Stökskesweg 11 en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 72854480. Voor vragen of opmerkingen gelieve contact op te nemen via de verwijzing onder Contact op deze website of per mail via info@cpqfactory.com.

 

CPQ Factory hecht grote waarde aan de privacy van eenieder. Om die reden worden persoonsgegevens verwerkt volgens de in Nederland en de Europese Unie geldende wet- en regelgeving op privacy. Tevens voert CPQ Factory een privacyregistratie waarbij de verwerkingsactiviteiten worden bijgehouden in een register. Daarnaast houdt CPQ zich aan de geldende beroepsnormen en gedragsregels.

 

  1. Toepasbaarheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

  • onze opdrachtgevers en alle personen met wie CPQ Factory contact heeft (gehad);
  • alle bezoekers van onze website;
  • alle ontvangers van onze nieuwsbrief (en overige mailings);
  • alle personen van wie anderszins persoonsgegevens worden verwerkt.

 

  1. Websitebezoek

Bij het bezoek van de website wordt gebruik gemaakt van een aantal cookies. De wettelijke grondslag hiervoor ligt in de noodzakelijkheid voor het gerechtvaardigde belang van CPQ Factory om het gebruik van de website te onderzoeken en te verbeteren.

 

In beginsel worden géén persoonsgegevens aan derden verstrekt, tenzij de wet of een ambtelijk bevel hiertoe verplicht (bijvoorbeeld bij onderzoek naar strafbare feiten).

 

2.1 Google Analytics

Cookies worden enkel gebruikt om de statistieken van de website in kaart te brengen. Bij Google Analytics wordt het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. De gegevens worden niet met Google gedeeld en niet gecombineerd met andere Google-diensten dan Google Analytics.

 

Met Google is voor de Analytics-dienst een passende verwerkersovereenkomst gesloten. Zie hiervoor de privacy policy van Google op haar website.

 

  1. Nieuwsbrief

Indien u een nieuwsbrief van CPQ Factory ontvangt, wordt daarvoor enkel uw naam en e-mailadres verwerkt. Het doel is om informatie over de diensten van CPQ Factory of het onderwerp CPQ te verstrekken. Met de nieuwsbriefprovider is hierover een passende verwerkersovereenkomst getekend.

 

De wettelijke grondslag voor het gebruik van de CPQ-nieuwsbrief ligt in de noodzakelijkheid om de ontvanger op de hoogte te brengen van nieuws in het kader van de (verkoop van) onze dienstverlening en rondom het onderwerp CPQ. Het is voor de ontvanger altijd mogelijk zich gemakkelijk uit te schrijven van de nieuwsbrief.

 

De betreffende persoonsgegevens zullen verwerkt worden zolang de ontvanger staat ingeschreven voor de nieuwsbrief. Na uitschrijving worden de persoonsgegevens enkel verwerkt om ervoor te zorgen dat geen nieuwe uitnodiging voor de nieuwsbrief wordt verstuurd.

 

  1. Gebruik van onze diensten

Van onze opdrachtgevers worden uiteraard de NAW-gegevens, overige contactgegevens, betaalgegevens, identificatiegegevens en overige persoonsgegevens verwerkt die door of over de opdrachtgevers aan ons worden toevertrouwd.

 

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is gebaseerd op de noodzakelijkheid ter uitvoering van de overeenkomst of op het belang om persoonsgegevens te verwerken in het kader van de uitvoering van de diensten door CPQ Factory.

 

Met de verwerkers gelieerd aan CPQ Factory, zoals leveranciers van telefonie, documentmanagementsystemen, e-mailsystemen, klanten- en dossierbeheersystemen, boekhouding en facturatiesystemen zijn waar nodig passende verwerkersovereenkomsten gesloten.

 

Klant- en dossiergegevens worden standaard vijf (5) jaar bewaard, welke termijn slechts verlengd wordt naar twintig (20) jaar in gevallen waarin onze aansprakelijkheid ter discussie staat.

Verder worden administratieve gegevens standaard zeven (7) jaar bewaard in het kader van de wettelijke administratieplichten.

 

  1. Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben het recht tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Tevens hebben betrokkenen het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen van hun persoonsgegevens alsook het recht op overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens.

Deze rechten zijn overigens niet zonder meer altijd inwilligbaar, aangezien privacyregels ook grenzen stellen aan de rechten van betrokkenen.

 

  1. Nadere informatie

Voor vragen en/of opmerkingen omtrent het privacybeleid van CPQ Factory, gelieve contact op te nemen via de verwijzing onder Contact of via info@cpqfactory.com.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de bevoegde toezichthouder waar eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door CPQ Factory kunnen worden ingediend.